PENNAETH PROJECTAU CYFALAF
Cardiff County Council
Cardiff, United Kingdom
3d ago

Am Y Gwasanaeth

Mae gan Gaerdydd y Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif fwyaf yng Nghymru, a bydd yn cyflenwi gwerth £284 miliwn o ysgolion newydd dros y pum mlynedd nesaf.

Gwasanaeth Datblygu Economaidd y Cyngor sy’n gyfrifol am y gwaith o gaffael, dylunio a chyflenwi’r rhaglen gyfalaf sylweddol hon, sydd werth miliynau o bunnoedd, a’r Gyfarwyddiaeth Addysg yw’r cleient.

Caerdydd hefyd sydd â’r nifer fwyaf o ysgolion sy’n deillio o ddatblygiadau sy’n cael eu darparu fel rhan o’r safleoedd tai mawr newydd yn y ddinas, yn ogystal â buddsoddiadau cyfalaf sylweddol eraill yn ystâd y Cyngor y bydd angen eu rheoli’n effeithiol.

Felly, mae’r Cyngor am recriwtio Pennaeth Projectau Cyfalaf i gynnig cyfeiriad strategol a sicrhau bod y rhaglenni cyfalaf mawr a chymhleth hyn yn cael eu cyflawni’n llwyddiannus a bod y tîm gwasanaethau proffesiynol amlddisgyblaethol yn cael ei reoli’n effeithiol.

Am Y Swydd

Diben y rôl yw cynnig cyfeiriad strategol i raglenni cyfalaf cymhleth y Cyngor, sydd werth miliynau o bunnoedd ac sy’n ffurfio rhan o Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif ehangach y Cyngor, y Rhaglen Cyfalaf Addysg, y Rhaglen Ystadau Anaddysgol a’r ysgolion Adran 106 newydd a arweinir gan ddatblygwyr.

Bydd y rôl yn arwain gwaith caffael ar gyfer cynlluniau cyfalaf, gan gynnwys nodi dulliau arloesol ac arfer gorau i gyflawni canlyniadau llwyddiannus, o ansawdd sy’n cynnig gwerth am arian.

Bydd y rôl hefyd yn rheoli’r tîm gwasanaethau proffesiynol amlddisgyblaethol o fewn Projectau, Dylunio a Datblygu ac yn sicrhau bod gwasanaethau effeithiol ac effeithlon yn cael eu cynnig sy’n bodloni anghenion a gofynion sefydliadol.

Mae’r tîm yn cynnwys Penseiri, Peirianwyr Mecanyddol, Trydanol a Strwythurol, Syrfewyr Meintiau a Rheolwr Project Technegol.

Bydd y rôl hefyd yn gyfrifol am sicrhau bod y cyfrifoldebau cleient dan Reoliadau Adeiladu (Rheoli Dylunio) 2015 yn cael eu rheoli ar gyfer pob project.

Yn allweddol i hyn fydd datblygu a chynnal perthnasau effeithiol gydag amrywiaeth eang o randdeiliaid, yn y Cyngor a gyda phartneriaid.

Hefyd, cynnal cydweithredu a chyfathrebu effeithiol, yn enwedig gydag Addysg, Cynllunio a Thrafnidiaeth i sicrhau dull cydlynol o ran gweithredu’r rhaglen gyfalaf.

Bydd y rôl hefyd yn cynnwys cynnig cyngor i aelodau etholedig a’r Cabinet a chefnogaeth i’r Gyfarwyddiaeth Addysg ar bob agwedd mewn perthynas â darparu lleoliadau addysg.

Bydd deiliad y rôl yn rheolwr llinell uniongyrchol ar 3 Rheolwr Gweithredol. Mae dau yn Rheolwyr Rhaglen ac yn gyfrifol am ddarparu cyfalaf, a’r llall yw Rheolwr Gweithredol y gwasanaeth Projectau, Dylunio a Datblygu.

Beth Rydym Ei Eisiau Gennych

Rydym yn chwilio am unigolyn sydd â phrofiad helaeth o gyflenwi projectau neu raglenni cyfalaf mawr a chymhleth, Bydd ganddo brofiad o reoli arian a / neu gaffael cynlluniau gwerth uchel ac o weithio mewn awdurdod lleol.

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn gallu profi bod ganddo sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu rhagorol a’r gallu i ddatblygu perthnasau llwyddiannus ac ymddiriedaeth ag amrywiaeth o bartneriaid.

Mae gallu amlwg i arwain timau traws-sefydliadol, amlddisgyblaethol a dod o hyd i ddatrysiadau creadigol ac arloesol i broblemau cymhleth a gweithio ag amrywiaeth o bartneriaid i’w rhoi ar waith yn hanfodol.

Bydd ganddo sgiliau arwain, ysbrydoli ac ysgogi rhagorol ac ymwybyddiaeth a barn wleidyddol gref, a’r gallu i weithio gydag aelodau etholedig ac uwch reolwyr.

Gwybodaeth Ychwanegol

Os hoffech sgwrs anffurfiol am y rolau hyn cysylltwch â Janine Nightingale, y Pennaeth Projectau Cyfalaf presennol, ar 029 2087 2746 neu e-bostiwch jmnightingale caerdydd.gov.uk

Mae’r swyddi hyn yn rhai parhaol ac yn addas i’w rhannu.

Mae’r swydd hon yn destun Gwiriad Manwl y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Croesewir ceisiadau yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni chaiff ceisiadau a dderbynnir yn Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Apply
Add to favorites
Remove from favorites
Apply
My Email
By clicking on "Continue", I give neuvoo consent to process my data and to send me email alerts, as detailed in neuvoo's Privacy Policy . I may withdraw my consent or unsubscribe at any time.
Continue
Application form