TRAINEE ASSISTANT EDITOR (Irish Language)
Northern Ireland Screen
Northern Ireland, UK
9d ago

Yellowmoon is expanding its editorial department and is currently hiring an assistant editor to work on high-end television / documentary projects mainly, but not exclusively, in the Irish Language.

The position is a trainee post, jointly funded by Northern Ireland Screen’s Irish Language Broadcast Fund, Doubleband Films and Yellowmoon and is open to fluent Irish Speakers whose long-

term goal is to become an editor. The successful candidate will be placed on a contract from September 2018 September 2019, (trainee wage tbc) and will have an opportunity to learn and understand the many facets of post-

production. A good knowledge of computers and IT is essential, and a third level related degree would be an advantage. Candidates are expected to have at least three months experience in some aspect of television production.

Application should include : a short 150 word statement or bio and a resumé / cv with educational record.

Please submit the statement and CV in both Irish and English.

Deadline for applications is 12.00hrs Friday 17th August 2018 and interviews will take place w / c 27th August 2018. Successful applicants will be called for interview no later than August 24th.

Applications to Clare Yellowmoon.net

For Further information please contact Aine northernirelandscreen.co.uk

EAGARTHÓIR CÚNTA FAOI OILIÚINT (Gaeilge)

Tá Yellowmoon ag forbairt a roinn eagarthóireachta, agus tá sé ag fostú eagarthóir cúnta le bheith ag obair ar chláracha agus tograí ardléibhéil go príomha, ach ní amháin i nGaeilge.

Is post oiliúna é, a bhfuil cómhaoiniú ag teacht ó Ciste Craoltóireachta Gaeilge tríd Scáileáin Thuaisceart Éireann, ó DoubleBand Films agus ó Yellowmoon.

Tá sé oscailte do dhaoine atá líofa sa Ghaeilge a bhfuil sprioc fhadtéarmach acu bheith ina n-eagarthóir. Cuirfear an t-

iarrthóir a n-éireoidh leis nó léi ar chonradh ó Mheán Fómhair 2018 go Meán Fómhair 2019 (pá le cinntiú) agus beidh deis ann réimse gnéithe den iarléiriú a fhoghlam agus a thuiscint.

Ní mór don iarrthóir eolas maith ríomhairí agus teicneolaíocht faisnéise a bheith acu. Is buntaiste é céim ábhartha tríú léibhéal.

Táthar ag tnúth ar a laghad le trí mhí taithí i ngné éigin de léiriú teilifíse a bheith ag na hiarrthóirí.

Moltar ráiteas nó beathaisnéis gairid 150 focal agus CV le taifead oideachais a chur san áireamh le gach iarratas.

Ba chóig an ráiteas agus CV a bheith i nGaeilge agus i mBéarla.

Is é an spriocdháta le haghaidh iarratais ná 12 : 00 Dé Aoine 17ú Lúnasa 2018 agus beidh agallaimh ann ón 27ú Lúnasa ar aghaidh.

Cuirfear glao le haghaidh agallamh ar iarrthóirí rathúla roimh 24ú Lúnasa.

Cuir iarratais chuig Clare Yellowmoon.net

Le tuilleadh eolais, déan teagmháil le Aine northernirelandscreen.co.uk

Trainee Assistant Producer

NVTV is seeking applications from fluent Irish speakers with at least one year’s experience in television production for a position as Trainee Assistant Producer.

This position will be part supported by Northern Ireland Screen’s Irish Language Broadcast Fund.

This full-time training position (September 2018-August 2019) will be based at NVTV, Belfast’s local television station and the trainee will develop their skills in all areas of production whilst working across a range of content.

The position may be extended to a second year on successful completion of the scheme.

Trainees must have fluent Irish and at least one year of practical experience in television production.

Ideally the candidate should have a third level qualification in one of the following disciplines : Irish, Media Studies, Accounting, Business Studies, Law.

This is a great opportunity to join an industry which holds excellent employment prospects.

Salary : £18,000

To apply, please send a CV and cover letter in Irish and English outlining how you meet the criteria and why you want the position via post or email.

Please note that you will receive a receipt for your application.

Application deadline : 5 pm, Friday 17th of August .

Please note that interviews will be held on Tuesday 28th of August .

For further information and / or to apply please contact : Ciarán Ó Brolcháin, Northern Visions, 23 Donegall Street, Belfast, BT1 2FF.

Tel : 028 9024 5495. Email : station6 northernvisions.org

Post Mar Léiritheoir Cúnta Faoi Oiliúint Ar Fáil

Tá NVTV ag cuardach iarratais ó dhaoine le Gaeilge líofa, le, ar a laghad, taithí bliana faighte acu i leiriúcháin teilifíse don phost mar léiritheoir cúnta faoi oiliúint.

Is deis é seo lena dtacaíonn an Chiste Craoltóireachta Gaeilge de chuid Scáileán Thuaisceart Éireann.

Post oiliúna lán-aimseartha a bhéas ann (Meán Fómhair 2018-Lúnasa 2019) lonnaithe ag NVTV, stáisiún áitiúil teilifíse Béal Feirste agus beidh deis ag an oiliúnaí a scileanna a fhorbairt in achan ghné de leiriúchán agus iad ag obair ar réimse leathan d’ábhar.

Má thagann críoch rathúil leis an scéim bliana tá an féidearthacht ann go mbeidh síneadh bliana curtha leis.

Ní mór d’iarratasóirí Gaeilge líofa a bheith acu agus ar a laghad bliain de thaithí phraiticiúil acu ag obair i léiriúcháin teilifíse.

Tabharfar tosaíocht don té a bhfuil cáilíocht tríú leibhéal acu sna disciplíní seo a leanas : Gaeilge, Staidéar ar na Meáin, Cuntasaíocht, Staidéar Gnó, Dlí.

Is deis fostaíochta iontach é seo le bheith mar pháirt d’earnáil le neart ionchais fostaíochta.

Tuarastal : £18,000.

Le hiarratas a dhéanamh seol CV agus litir chlúdaigh trí Ghaeilge agus Béarla ag míniú an dóigh a shásaíonn tú na critéir agus an fáth ar mhaith leat an post.

Seol le ríomhphost nó sa phost é. Mar eolas, gheobhaidh tú admháil go bhfuarthas d’iarratas.

Spriocdháta : 5in, De hAoine 17ú Lúnasa.

Mar eolas, beidh na hagallaimh ar siúl Dé Máirt 28ú Lúnasa.

I gcomhair tuilleadh eolais agus / nó le hiarratas a chuir isteach téigh i dteagmháil le : Ciarán Ó Brolcháin, Northern Visions, 23 Donegall Street, Belfast, BT1 2FF.

Fón : 028 9024 5495. Ríomhphost : station6 northernvisions.org

Trainee Digital Content Producer position available

Paper Owl Films is currently looking for a trainee digital content producer to join their growing team. The successful candidate will be offered a 12-

month contract, an opportunity supported by Northern Ireland Screen’s Irish Language Broadcast Fund. Applicants must have :

 • Fluent Irish
 • At least 1 years’ experience in an audio-visual production role
 • A passion for digital / mobile production
 • Excellent understanding of social media
 • Excellent organisational and communication skills
 • Ability to work well in a team
 • Flexible attitude : working to get the job done and balancing the needs of more than one project at a time.
 • The successful candidate will be given the opportunity to work on Paper Owl Film’s successful online project #FADUDA as well as other digital productions for local and international audiences.

  Please send a cover letter in Irish and English and CV to jobs paperowlfilms.com

  Deadline : Friday 10th August 2018.

  Post Mar Léiritheoir I nneachair D igitigh Faoi Oiliúint Ar Fáil

  Tá Paper Owl Films ag cuardach léiritheoir inneachair digitigh faoi oiliúint le bheith mar bhall dár bhfoireann fhorásach.

  Tairgfear conradh dhá mhí dhéag don té a cheapfar. Is deis é seo lena dtacaíonn an Chiste Craoltóireachta Gaeilge de chuid Scáileán Thuaisceart Éireann.

  Ní mór d’iarratasóirí na tréithe seo a leanas a bheith acu :

 • Gaeilge líofa
 • Taithí bliana ar a laghad i ról léiriúcháin closamhairc
 • Paisean don léiriúchán digiteach / móibíleach
 • Sárthuiscint ar na meáin shóisialta
 • Sárscileanna eagrúcháin agus cumarsáide
 • Ábaltacht a bheith ag obair go maith mar bhall d’fhoireann
 • Dearcadh solúbtha : ag obair leis an jab a fháil déanta agus bheith ábalta níos mó ná tionscadal amháin a chothromú ag aon am amháin.
 • Tabharfar deis don té a cheapfar bheith ag obair ar thionscadal rathúil Paper Owl Films ar líne #FADUDA chomh maith le bheith ag obair ar léiriúcháin dhigiteacha eile do lucht féachana áitiúil agus idirnáisiúnta.

  Seol litir chlúdaigh i nGaeilge agus i mBéarla agus CV le do thoil chuig jobs paperowlfilms.com

  Spriocdháta : Dé hAoine 10ú Lúnasa 2018.

  MakeMatic seeking Online Producer / Director

  MakeMatic is seeking an Online Producer / Director to start work in October 2018 in their offices based in either Belfast or Derry-Londonderry.

  As an Online Producer / Director you will produce short-form, online educational films primarily for teachers. You will cover all aspects from development through to script-

  writing, producing, directing and editing.

  Essential Criteria :

 • 1 year professional experience
 • working knowledge of production workflows
 • ability to work to budget and schedule
 • communicate ideas and information clearly and concisely
 • proven script-writing ability
 • basic knowledge of lights, camera and editing software
 • factual show reel
 • provide industry references
 • To find out more information on this post and to apply click here .

  Closing date for applications is Friday 31st August .

 • Calls For Crew
 • Jobs with Northern Ireland Screen
 • Jobs in the Northern Ireland Sector
 • Jobs in the Republic of Ireland Sector
 • Apply
  Add to favorites
  Remove from favorites
  Apply
  My Email
  By clicking on "Continue", I give neuvoo consent to process my data and to send me email alerts, as detailed in neuvoo's Privacy Policy . I may withdraw my consent or unsubscribe at any time.
  Continue
  Application form