Cynorthwyydd Cyfleusterau | Facilities Assistant
Transport for Wales
Pontypridd, South Wales, GB
1d ago

Job description

Cynorthwyydd Cyfleusterau

Cyflwyniad

Mae cyfle cyffrous wedi codi yn ein tîm Gwasanaethau Corfforaethol i fod yn Gynorthwyydd Cyfleusterau, fyddai’n golygu cefnogi ein darpariaeth cyfleusterau mewnol.

Bydd y Cynorthwyydd Cyfleusterau yn helpu i sefydlu a datblygu Trafnidiaeth Cymru yn effeithiol, a bydd yn darparu’r trefniadau busnes a gweinyddol sy’n angenrheidiol er mwyn i’r cwmni gyflawni ei fusnes craidd.

Cyfrifoldebau’r swydd

Byddwch yn cefnogi gweithgareddau rheoli cyfleusterau o ddydd i ddydd er mwyn sicrhau bod y swyddfa’n cael ei rhedeg yn ddidrafferth ac yn ddiogel.

Bydd hyn yn cynnwys darparu swyddogaeth ar ddiwedd y dydd, gan gyflawni’r holl drefniadau a thasgau angenrheidiol i safon foddhaol er mwyn sicrhau bod y swyddfa’n cael ei chau’n ddiogel.

Byddwch yn helpu cydweithwyr i gydlynu a goruchwylio contractwyr yn y swyddfa ac yn helpu i gyflawni adroddiadau perfformiad, gan sicrhau ein bod yn cael gwerth am arian am wasanaethau fel cynnal a chadw a glanhau.

Byddwch hefyd yn gyfrifol am ein rhyngweithiad â swyddogaethau gwasanaethau adeiladu, drwy’r tîm Cyfleusterau canolog yn bennaf.

Yn ogystal â hyn, byddwch yn cynnal a chadw asedau caledwedd ledled yr holl safleoedd, ac yn helpu i brynu gosodiadau, ffitiadau a dodrefn yn ôl y gofyn.

Am bwy rydyn ni’n chwilio

Rydyn ni’n chwilio am rywun sy’n frwd dros ddarparu gwasanaeth da, sy’n fodlon ymgymryd â rôl amrywiol, gweithio gyda phobl a bod yn hyblyg i reoli blaenoriaethau sy’n cystadlu â’i gilydd.

Dyma'r gofynion sylfaenol angenrheidiol :

 • Profiad blaenorol o reoli cyfleusterau caled.
 • Sgiliau TGCh da, gyda phrofiad o ddefnyddio amrywiaeth o feddalwedd Microsoft Office.
 • Rhoi sylw trylwyr i fanylion, ac yn hyfedr a manwl gywir wrth fewnbynnu a rheoli data.
 • Sgiliau rhyngbersonol da, yn ogystal â sgiliau cyfathrebu da ar lafar ac ar bapur.
 • Pwy ydyn ni

  Trafnidiaeth Cymru (TrC) yw’r cwmni nid-er-elw sy’n mynd ati i gyflawni gweledigaeth Llywodraeth Cymru o ddarparu rhwydwaith trafnidiaeth diogel, integredig, fforddiadwy a hygyrch o safon uchel yng Nghymru.

  Ein nod yw Cadw Cymru i Symud’ drwy ddarparu gwasanaeth sy'n canolbwyntio ar gwsmeriaid, rhoi cyngor arbenigol a buddsoddi mewn seilwaith.

  Sgiliau Iaith Gymraeg

  Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol ond nid yw’n hanfodol ar gyfer y swydd hon.

  Introduction

  An exciting opportunity for a Facilities Assistant has arisen in our Consultancy & Corporate Services team to support our internal facilities provision.

  The Facilities Assistant will support the effective establishment and growth of Transport for Wales and will deliver the business and administrative arrangements necessary for the company to carry out its core business.

  Role responsibilities

  You’ll be supporting the day-to-day delivery of a range of facilities management activities to help ensure the smooth, safe running of the office.

  This will include providing an end of day function, carrying out all necessary arrangements and tasks adequately to ensure a safe closure of the office.

  You’ll provide support to colleagues in co-ordinating and overseeing contractors at the office and assisting the delivery of performance reports, ensuring we are getting value for money for services such as maintenance and cleaning.

  You’ll also support our interaction with the building services functions, primarily via the central Facilities team. As well as maintaining hardware assets across all sites and supporting the purchase of fixtures, fittings and furniture as required.

  Who we’re looking for

  We’re looking for someone who is passionate about delivering a good service, someone who is willing to do a varied role, work with people and be flexible to manage competing priorities.

  As a minimum requirement you’ll need to :

 • Previous hard facilities management experience.
 • Good ICT skills with experience of using a range of Microsoft Office software.
 • Good attention to detail, and proficient and accurate in data entry and management.
 • Good interpersonal, and written and verbal communication skills.
 • Who we are

  Transport for Wales (TfW) is the not-for-profit company driving forward the Welsh Government’s vision of a high-quality, safe, integrated, affordable and accessible transport network in Wales.

  Our mission is to Keep Wales Moving’ by providing customer-focused service, expert advice and infrastructure investment.

  Welsh Language Skills

  The ability to speak Welsh would be a plus but is not essential for this role.

  Report this job
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Apply
  My Email
  By clicking on "Continue", I give neuvoo consent to process my data and to send me email alerts, as detailed in neuvoo's Privacy Policy . I may withdraw my consent or unsubscribe at any time.
  Continue
  Application form